Opštim kolektivnim ugovorom („Službeni list CG“, br. 150/22 od 30.12.2022) članom 36 propisan je rok od godinu dana za usklađivanje granskih kolektivnih ugovora sa njegovim odredbama.

Uniji poslodavaca Crne Gore je stigla inicijativa kako od strane Sindikata građevinarstva i industrije građevinskog materijala, tako i od određenih privrednika za izmjene GKU, nakon čega se pristupilo formiranju pregovaračkog tima i pregovorima za izradu GKU o izmenama i dopunama GKU.

Uz Nacrt GKU je dato Obrazloženje sa ciljem jasnijeg sagledavanja razloga kojim su se rukovodili članovi pregovaračkog tima prilikom kreiranja inoviranih rešenja.

Nacrt GKU i prateće Obrazloženje nalaze se u prilogu.

Pozivamo članove da nam svoje sugestije, komentare i predloge na Nacrt GKU dostave email-om na adresu office@poslodavci.org, najkasnije do petka, 12. januara 2024. godine.

UPCG ostaje otvorena da po navedenom organizuje i sastanak sa svojim članovima.