U okviru projekta Promjena tradicionlalnog načina razmišljanja kroz kolektivno pregovaranje na Zapadnom Balkanu – uloga socijalnih partnera u pomirenju poslovnih i porodičnih obaveza i postizanju rodne ravnopravnosti, Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) je u saradnji sa nacionalnim partnerom - Unijom slobodnih sindikata Crne Gore (USSCG) organizovala radionicu pod nazivom “Politike koje podstiču usklađivanje poslovnog i privatnog života i rodnu ravnopravnost i njihova primjena u praksi”. Projektom rukovodi Asocijacija poslodavaca Slovenije (ZDS), a pored UPCG i USSCG partneri u projektu su poslodavačke i sindikalne organizacije zemalja regiona (Albanije, Srbije, Makedonije i Hrvatske).

Radionica je bila namijenjena poslodavcima, zaposlenima, stručnim službama sindikata i poslodavačkih organizacija i svim drugim zainteresovanim stranama, a organizovana je sa ciljem da unaprijedi njihova znanja o zakonodavstvu Evropske unije i Slovenije koje reguliše oblast usklađivanja profesionalnog i privatnog života i postizanje rodne ravnopravnosti, o socijalnom dijalogu i kolektivnom pregovaranju u Sloveniji i EU, kao i da upozna učesnike sa politikom rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori.

U uvodnom dijelu, prisutne su pozdravile gđa Zvezdana Oluić, šefica Sektora za PR i marketing i savjetnica za žensko preduzetništvo UPCG i gđa Lidija Pejović, predsjednica Sindikata banaka USSCG, koje su ukazale na važnost ove teme sa aspekta ekonomskog osnaživanja žena i postizanja rodne ravnopravnosti na radu i pri zapošljavanju.

Radionica je bila organizovana u dva panela. U prvom panelu, Maja David, pravna savjetnica Asocijacije poslodavaca Slovenije, predstavila je zakonodavstvo EU i Slovenije koje reguliše roditeljsko odsustvo, zaštitu porodilja, trudnica i dojilja, neprenosivo pravo oca na roditeljsko odsustvo kao i pravo žena i muškaraca na jednak tretman i jednake šanse. S druge strane, Biljana Pejović, načelnica Odjeljenja za poslove rodne ravnopravnosti u Ministarstvu za ljudska i manjinska prava Crne Gore predstavila je politike i zakonodavni okvir za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori posebno ističući Zakon o rodnoj ravnopravnosti , Plan aktivnosti za postizanje rodne ravnopravnosti, CEDAW konvenciju i CEDAW komitet, i institucionalne mehanizme za postizanje rodne ravnopravnosti u Crnoj Gori.

U okviru drugog panela dr Sonja Robnik iz Ministarstva rada, porodice, socijalnih pitanja i jednakih šansi Slovenije prisutnima je iz ugla sociologa na slikovit način predstavila fenomen rodne (ne)ravnopravnosti kada su u pitanju kućni poslovi i straranje o porodici i djeci, podatke o rodnim razlikama u zaradama i preporuke za set mjera koje je potrebno sprovesti na porodičnom, korporativnom i infstrukturnom planu kako bi se osiguralo da žene i muškarci imaju jednake šanse za izbor. Panel je zaokružen prezentacijom Zvezdane Oluić iz UPCG koja je bila usmjerena na podršku ženama na rukovodećim pozicijama i aktivnostima koje UPCG sprovodi u okviru projekta „Žene u menadžmentu u Crnoj Gori: podrška liderstvu i profesionalnom razvoju žena u Crnoj Gori“, uz podršku ILO, a sa ciljem ekonomskog osnaživanja žena u biznisu i menadžmentu.

Oba panela praćena su živom diskusijom, predlozima za unapređenje i razmjenom primjera dobre prakse učesnika. Opšti zaključak je da primjena zakonskih propisa i mjera koje podstiču pomirenje poslovnih i privatnih obaveza i rodnu ravnopravnost, koje garantuju zaštitu i prava porodilja i roditelja, za rezultat ima zadovoljnog zaposlenog, produktivniju kompaniju i prosperitetnije društvo. Stoga je obaveza svih socijalnih partnera (Vlade, sindikata i poslodavaca) da ovoj temi posvete svoju punu pažnju.