Institut za standardizaciju Crne Gore (ISME), kao jedino nacionalno tijelo za standardizaciju, u narednom periodu će organizovati niz obuka koje imaju za cilj upoznavanje zainteresovanih strana sa važnošću i značajem primjene određenih standarda (MEST EN ISO 9001:2016 - Sistemi menadžmenta kvalitetom; MEST ISO 45001:2018 - Sistemi menadžmenta zaštitom zdravlja i bezbjednošću na radu; MEST EN ISO 14001:2016 - Sistemi menadžmenta životnom sredinom).

Shodno navedenom, ISME će u utorak, 18. oktobra 2022. godine, u periodu od 09:00 do 15:00 časova, održati prvu obuku, pod nazivom: Analiza zahtjeva standarda MEST EN ISO 9001:2016 i preporuke za njegovu primjenu.

Po završenoj obuci, ISME će učesnicima dodijeliti potvrdu, kao zvanični dokaz o pohađanoj obuci.

I ova i naredne obuke ISME-a biće organizovane u tkz. hibridnom modu, što znači da će biti moguće prisustvo na licu mjesta u Podgorici, kao i praćenje putem udaljenog pristupa (putem linka).

Šta je cilj obuke?

Obuka pruža mogućnost učesnicima da steknu nova znanja, kojima će unaprijediti i olakšati primjenu sistema menadžmenta kvalitetom (QMS) u svojim organizacijama. Koncipirana je tako da bude od koristi kako učesnicima koji su već upoznati sa standardom i koji žele da poboljšaju QMS, pružajući im priliku za diskusiju o problemima u tumačenju pojedinih zahtjeva standarda sa kojima se sreću u praksi, tako i onima koji se tek upoznaju sa standardom i kojima su potrebna objašnjenja u primjeni ovog standarda. Uz konkretne primjere za ispunjavanje zahtjeva standarda MEST EN ISO 9001:2015 učesnici će kroz niz vježbi imati priliku da praktično primjene stečeno znanje o principima QMS-a i na svojim radnim mjestima.

Na obuci će biti obrađene sljedeće teme:

- hronologija i razvoj EN ISO 9001,

- osnove QMS-a i procesnog pristupa,

- termini i definicije,

- svrha i koristi od Priloga SL iz ISO/IEC Direktiva, Dio 2,

- ključni koncepti, principi i struktura EN ISO 9001,

- tumačenje zahtjeva sa akcentom na: definisanje konteksta i zainteresovanih strana organizacije, liderstvo, menadžment rizicima, mjerenje ciljeva i upravljanje promjenama, komunikaciju i svijest, interne provjere, neusaglašenosti i drugo.

Kome je obuka namijenjena?

Obuka je namijenjena svim subjektima koji su sertifikovani prema EN ISO 9001:2015, kao i organizacijama koje planiraju da implementiraju sistem menadžmenta kvalitetom u svoje organizacije, a naročito predstavnicima rukovodstva za sistem menadžmenta kvalitetom, predstavnicima rukovodstva za druge sisteme (ISMS, EMS i OHSAS), menadžerima kvaliteta ili drugih sistema menadžmenta, kao i svima koji se bave QMS-om.

Kotizacija i ostale informacije

Detaljne informacije o samoj obuci, predavaču, kotizaciji i odobrenim popustima prikazane su u materijalu u prilogu (na dnu strane).

Prijava učešća

Zainteresovani za pohađanje ove obuke treba da popune prijavu koja se nalazi na link-u: https://forms.gle/LFgTps1VMUTwCaJNA i to najkasnije do 16. oktobra.


Za sve dodatne informacije, molimo da kontaktirate ISME:

Marina Jevrić, stručna saradnica za razvoj i edukacije

E-mail: marina.jevric@isme.co.me

Tel: 020 227 108