Danas je u prostorijama Unije poslodavaca Crne Gore (UPCG) održan radni sastanak posvećen načinu obračuna zarade s aspekta primjene prekovremenog rada i preraspodjele radnog vremena, koji za brojne poslodavce predstavlja probleme i nedoumice u praksi, po kojem osnovu su i pokrenuti brojni sudski sporovi.

Učesnici su ukazali na niz dilema koje postoje ne samo iz opsega Zakona o radu i kolektivnih ugovora (u čiji su sadržaj odredbi pored ostalog transponovana Direktiva 2003/88/EZ o određenim vidovima organizacije radnog vremena), već i Uputstva o načinu obračuna zarade i naknade za vrijeme privremene spriječenosti za rad koje je donijelo Ministarstvo finansija.

Tokom dvosatne diskusije, privrednici - članovi UPCG imali su mogućnost da ostvare direktnu komunikaciju sa predstavnicima nadležnih resora, ukažu im na probleme sa kojiima se sureću u svom radu, te da dobiju odgovore o praktičnoj primjeni navedenih propisa. Posebno su aktuelizovani oni koji se odnose na dileme da li se prekovremeni rad obračunava na sedmičnom ili mjesečnom nivou, imajući u vidu pun fond sati rada, primjene preraspodjele radnog vremena i pravljenje jasne distinkcije između prekovremenog i preraspodele radnog vremena, posebno s aspekta pravilnog obračuna zarade. Ukazali su na spornu i neujednačenu sudsku praksu po svim navedenim osnovama, što dodatno komplikuje postupanje poslodavca čime se stvara konfuznost u primjeni zakonskih odredbi koje se tiču i radnog vremena.

Sastanak je zaključen na način da su se pojedini stavovi usaglasili, a da će se o dalje spornim pitanjima resorna ministarstva, kao i predstavnici privrede (UPCG) posvetiti u toku izrade izmjena Zakona o radu. Ocenjeno je ključnim da se u završnoj fazi izrade predmetnog teksta konsultuju predstavnici sudske vlasti i sudski vještaci koje se bave vještačenjem iz domena radnih odnosa.

Sastanku su pored predstavnika Generalnog sekretarijata UPCG, prisustvovali predstavnici Ministarstva rada i socijalnog staranja (Direktorat za rad), Ministarstva finansija, Uprave za inspekcijske poslove (Inspekcija rada), sudski vještaci kao i predstavnici kompanija Regionalni vodovod, Hotelska grupa Budvanska rivijera, Aerodromi Crne Gore, Crnagoraput AD i Port of Adria.