Predsjednik UPCG Predrag Mitrović - intervju za Dan.

Dan, 30 april 2005.

Predsjednik Unije poslodavaca Crne Gore Predrag Mitrovic kao jedan od osnovnih preduslova za iznalaženje najboljih rješenja u delikatnom privrednom i društvenom trenutku u republici istice neophodnost uspostavljanja socijalnog dijaloga. U njemu, kako navodi, treba da ucestvuju Vlada Crne Gore, Savez samostalnih sindikata i Unija poslodavaca, kao jedina asocijacija koja od svog nastanka svu energiju usmjerava ka suštinskim sadržajima socijalnog dijaloga.

- U Crnoj Gori nije ni približno uspostavljen adekvatan socijalni dijalog. Država je imenovala Privrednu komoru kao partnera u socijalnom dijalogu u ime poslodavaca, suprotno medunarodnim standardima, prema kojima zastupanje poslodavca obavljaju organizacije u kojima je clanstvo dobrovoljno i koje su u svemu nezavisne od države. Time pri zastupanju ne može doci do konflikta interesa, što je u slucaju Komore evidentno jer ona nema legitimitet socijalnog partnera pošto egzistira na temelju zakonske obaveze preduzeca za njeno finansiranje - smatra Mitrovic i dodaje da je Unija poslodavaca prepoznata kao legitimna i reprezentativna asocijacija poslodavaca Crne Gore.
Kako je precizirao, Unija, je zajedno sa Unijom poslodavaca Srbije clan Medunarodne organizacije poslodavaca, Foruma poslodavaca za jugoistocnu Evropu, ima ulogu posmatraca u UNICE-u i stolicu u Paktu stabilnosti jugoistocne Evrope.

- Jedan od pokazatelja nivoa socijalnog dijaloga je i nacin formiranja Ekonomsko-socijalnog savjeta. Nacin njegovog formiranja i struktura pokazuju da Crna Gora jedina u regionu nema legitimni Ekonomsko -socijalni savjet jer se u njemu nalaze predstavnici koji nemaju legitimitet jednog od socijalnih partnera. Savjet nema osnovnu karakteristiku, osobinu koju treba da ima - tripartitno pregovaracko tijelo. Crnoj Gori ne treba Savjet samo kao demokratska fasada bez stvarnog uticaja na ekonomsko -socijalni razvoj - naglasio je Mitrovic.
Kako je kazao, jaz izmedu novih demokratskih zakona i nedemokratske realnosti u zemljama u tranziciji, pa time i u Crnoj Gori, prevelik je i samo razvoj i jacanje socijalnih partnera može doprinijeti demokratizaciji društvenog života.

- Ostvarivanje tripartitnog socijalnog dijaloga uz ucešce legitimnih partnera doprinosi da Crna Gora brže ide u pravcu koji znaci pojam civilnog društva, što joj obezbjeduje da zauzme mjesto koje joj pripada u porodici savremene evropske zajednice -zakljucio je Mitrovic.

V.R.