Foto sa jedne od info sesija projekta "Aktiviraj se - zaposli se"

Organizacijom info sesije za poslodavce sa teritorije opštine Ulcinj, završena je prva faza projekta „Aktiviraj se – zaposli se“ koji Unija poslodavaca Crne Gore (UPCG) sprovodi uz podršku Međunarodne organizacije rada (ILO) i u partnerstvu sa Zavodom za zapošljavanje Crne Gore (ZZZCG). Događaj je održan u okviru ciklusa info sesija UPCG koje su prethodno održane u Budvi i Baru, u saradnji sa ILO, ZZZCG i jedinicama lokalne samouprave.

Učesnici sva tri događaja bili su uspješni privrednici zainteresovani za realizaciju obuka na radnom mjestu i zapošljavanje žena iz primorskih opština. Uz prezentaciju aktuelnog Javnog poziva za poslodavce, koji je otvoren do 28. februara, organizatori su upriličili interaktivnu diskusiju kroz koju su poslodavci dobili odgovore na sva pitanja vezano za uslove učešća u projektu i benefitima koje po tom osnovu mogu ostvariti.

Kako je objašnjeno, cilj projekta “Aktiviraj se – zaposli se” je unapređenje uslova života nezaposlenih žena u primorskim opštinama, kroz olakšan pristup tržištu rada i mogućnost ostvarivanja zaposlenja. Pravo učešća u projektu imaju poslodavci iz privatnog sektora koji djelatnost obavljaju u primorskim opštinama (Bar, Budva, Ulcinj, Kotor, Tivat, Herceg Novi), kao i žene starosne dobi od 25 do 49 godina koje imaju djecu predškolskog uzrasta i nalaze se u evidenciji nezaposlenih lica ZZZCG od 15. marta 2020. godine (kao lica koja su izgubila posao ili su se nakon ovog datuma prijavila na evidenciju).

U projektu mogu učestvovati privrednici koji su spremni da sa učesnicama obuke zaključe ugovore o radu (u najkraćem trajanju od šest mjeseci), registrovani su za obavljanje djelatnosti na teritoriji navedenih primorskih opština, imaju izmirene obaveze po osnovu poreza i doprinosa na lična primanja (zaključno sa 31.12.2022. godine) i imaju zaposleno lice (sa najmanje tri godine radnog iskustva) koje će sprovoditi predviđenu obuku. Projektom su predviđene subvencije poslodavcima i to na način da UPCG pokriva troškove obuka na radnom mjestu na mjesečnom nivou, u iznosu od 397,65 € po učesnici, što je ekvivalent od 70% ukupnih troškova rada na nivou bruto minimalne zarade.

Po zatvaranju Javnog poziva, UPCG će sačiniti listu poslodavaca koji ispunjavaju uslove predviđene za potencijalne izvođače programa obuke. Nakon “uparivanja” sa kandidatkinjama za realizaciju obuka, UPCG će sa poslodavcima zaključiti poseban ugovor kojim će se bliže urediti prava, obaveze i odgovornosti dvije strane. Javni poziv je otvoren do 28. februara, a objavljen je na sajtu UPCG (www.poslodavci.org), sajtu ZZZCG (www.zzzcg.me) i oglasnim tablama biroa rada u primorskim opštinama.

Projekat "Aktiviraj se – zaposli se" se sprovodi u sklopu programa "Aktiviranje zena", finansiranog od strane Evropske komisije.